Cicles Plà LOGSE
Administració, gestió i comercialització de la petita empresa GM
A. Alonso, J. Gándara, J. Manuel Salinas
ISBN: 84-481-4779-0
Relacions en l'equip de treball GM
L. Gago, E. Escalante
ISBN: 84-481-4766-9
Relacions en l’entorn de treball GS
E. Escalante, L. Gago
ISBN: 84-481-4785-5
Reforma Ciclos Formativos