Tècnic en administració i finances GS LOE  >>
CEO
CEO - Procés integral de l'activitat comercial GS
Rayo, P.J.; Cuesta, Mª.C.; Ayensa, A.Mª.; Roncal, J.A.
ISBN: 84-481-9255-9
Tabla de Contenido


UNITAT FORMATIVA 1. Patrimoni i metodologia comptable  

1.- L’activitat empresarial, el patrimoni i la funció comercial
2.- La comptabilitat


UNITAT FORMATIVA 2. Fiscalitat empresarial  

3.- El marc fiscal de l’activitat comercial
4.- L’IVA
5.- Documentació administrativa de la compravenda
6.- La factura
7.- Cobraments i pagaments al comptat
8.- Cobraments i pagaments ajornats
9.- La gestió de tresoreria
10.-La comptabilització d’operacions de compres i de pagaments
11.-La comptabilització d’operacions de vendes i de cobraments
12.-Gestió de magatzems
13.-Comptabilitzar les operacions del final de l’exercici

UNITAT FORMATIVA 3. Gestió administrativa de les operacions de compravenda i de tresoreria  
UNITAT FORMATIVA 4. Registre comptable i comptes anuals  
GLOSSARI 
Centro de Información
Centro de Estudiante
Centro del Profesor